Gimnazjum Krotoszyce - Rozwój Wiedza Aktywność

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Gimnazjum Krotoszyce - Rozwój Wiedza Aktywność

Projekt pn. „Gimnazjum Krotoszyce - Rozwój Wiedza Aktywność” realizowany przez Fundację Jagniątków oraz Gminę Krotoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.

Opis projektu:

Projekt ma za zadanie podwyższyć jakość nauczania i wyniki w Gimnazjum w Krotoszycach. Celem projektu jest: Podniesienie poziomu jakości edukacji oraz wyników w nauce Gimnazjum w Krotoszycach w okresie od 01.07.2017 do 31.06.2019r. Cel odpowiada zdiagnozowanym problemom i przyczynom. Przyczynami składającymi się na obecny niezadowalający stan to niepełne wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, utrudnienia komunik i finansowe w dostępie do zajęć dodatkowych i rozwijających. Uczestnikami projektu będą uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum w Krotoszycach obecnie liczącego 74 uczniów. Większość z nich (ok. 60%) to uczniowie dojeżdżający z miejscowości oddalonych do 10 km. Uczniowie pochodzą z rodzin objętych pomocą GOPS, PAH, 12tu z nich korzysta z dotowanych posiłków. Projekt zostanie objętych 85% uczniów gimnazjum. Uczniowie w I półroczu 2017 r. osiągnęli średnią w wysokości 3,50. W ram. projektu zaplanowaliśmy szereg działań mających na celu wsparcie uczniów z dobrymi wynikami jak i niwelujących braki z poprzednich lat. I tak możemy rozróżnić następ. typy zajęć: zajęcia wyr. z matematyki, fizyki, chemii i geografii oraz języka angielskiego; zajęcia rozwijające z biologii, informatyki, języka niem., geografii oraz zajęcia dodatkowe z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych oraz rynku pracy i przedsiębiorczości. Ze względu na specyfikę środowiska wybrani uczniowie zostaną objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym oraz poradnictwem i doradztwem zawodowym. W ramach projektu zostanie zapewniony również dowóz uczestników projektu oraz zakup wyposażenia pracowni językowych, matematyczno- przyrodniczych. Powyższe działania mają wpłynąć na podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych.

Cele projektu:

I. Cel główny projektu: Podniesienie poziomu jakości edukacji oraz wyników w nauce Gimnazjum w Krotoszycach w okresie od 01.07.2017 do 31.06.2019r poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia rozwijające i wyrównawcze oraz doposażenie pracowni informatycznej i pracowni przedmiotowych.

II. Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji kluczowych wśród 36 uczniów (20 dziewcząt i 16 chłopców) Gimnazjum w Krotoszycach w okresie od 01.07.2017 do 31.06.2019r, poprzez realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz psychologiczno- pedagogicznych.

2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 2 nauczycieli (2 K) Gimnazjum w Krotoszycach w okresie od 01.07.2017 do 31.06.2019r, poprzez realizację studiów podyplomowych.

3. Podniesienie poziomu standardu wyposażenia dydaktycznego Gimnazjum w Krotoszycach służących prowadzeniu zajęć edukacyjnych w okresie od 01.07.2017 do 31.06.2019r, poprzez zakup nowych pomocy dydaktycznych.

Dokumnety do pobrania:

1. Deklraracja uczesntictwa dla ucznia.
2. Deklaracja uczestnictwa dla nauczyciela.

Informacja z portalu: http://www.jagniatkow.pl/gimnazjum-krotoszyce-rozwoj-wiedza-aktywnosc/32

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia