Nowy system gospodarowania odpadami

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Na terenie Gminy Krotoszyce odpady komunalne odbierane będą jako zmieszane lub zbierane selektywnie w podziale na „suche” i „mokre”.

Odpady komunalne „suche”, w skład których wejdą odpady surowce wtórne takie jak: papier, tektura, tworzywa sztuczne (w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach - tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej), odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku), metal, butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach oraz inne odpady typu: szkło ozdobne (np. kryształy), fajans, guma, pieluchy jednorazowe itp.

Z odpadów suchych należy wydzielić odpady spełniające zasady selekcji i gromadzić je w pojemnikach w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych w każdej miejscowości na terenie gminy według oznaczeń dla poszczególnych frakcji:

 • kolor zielony – dla szkła kolorowego i bezbarwnego
 • kolor niebieski – dla papieru i tektury
 • kolor żółty – dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali

Odpady komunalne „suche” niespełniające zasad selekcji należy gromadzić w pojemniku na terenie nieruchomości oznaczonym jako „suche”

Odpady zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony.

Odpady komunalne „mokre”, w skład których wejdą odpady kuchenne, resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, rośliny i ziemię kwiatową, zużyte ręczniki papierowe, zużyte, mokry papier i karton, woreczki i torebki papierowe, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, pozostałości po domowej "hodowli" zwierząt, trociny, skoszoną trawę, liście i pocięte gałęzie- zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach.

W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych dopuszcza się zagospodarowanie frakcji, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych poprzez kompostowanie pod warunkiem:

 • nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia
 • zarejestrowania kompostownika w Urzędzie Gminy, poprzez złożenie informacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady problemowe

System zakłada również selektywne zbieranie na terenie nieruchomości innych odpadów komunalnych, niż wymienione wyżej tj:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny (w tym AGD i RTV) i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zużyte opony

Prowadzenie selektywnego gromadzenia innych odpadów komunalnych odbywa się na terenie wszystkich nieruchomości według następujących zasad:

 • przeterminowane leki należy dostarczyć do oznakowanych pojemników zlokalizowanych aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie Gminy
 • zużyte baterie należy dostarczyć do oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie gminy lub zgromadzić w przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować ich zawartość i wystawić w miejscu gromadzenia odpadów w terminie określonym w harmonogramie
 • chemikalia i akumulatory należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować ich zawartość i wystawić w miejscu gromadzenia odpadów w terminie określonym w harmonogramie
 • zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować jego zawartość i wystawić na pojemniku w miejscu gromadzenia odpadów lub jeżeli sprzęt jest znacznych rozmiarów przygotować do odbioru w miejscu wystawienia pojemników w terminie określonym w harmonogramie
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – odbierane będą przez podmiot uprawniony w terminie określonym w harmonogramie
 • odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać w workach lub kontenerach wynajętych od podmiotu uprawnionego. Mniejsze ilości, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu można dostarczyć do gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

mikroporady.pl

mikroporady.pl

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych

PDO

POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia