Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju.
Podstawowym celem badania BAEL jest uzyskanie bieżących danych o sytuacji na rynku pracy, a więc o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej i biernej zawodowo.

Z uwagi na to, że sytuacja osób na rynku pracy w znacznym stopniu zależy także od posiadanych kwalifikacji i kompetencji, istotne miejsce w badaniu zajmują pytania związane z edukacją, w tym z rozwojem wiedzy i umiejętności. GUS przykłada dużą wagę do zebranych informacji w tym badaniu, bowiem stanowią one podstawę do podejmowania wielu decyzji. Wskaźniki wyznaczane na podstawie danych z BAEL wykorzystywane są do monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych głównie w zakresie polityki rynku pracy, zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i międzynarodowym. Badanie BAEL jest także jednym z ważniejszych źródeł danych do monitorowania polityki edukacyjnej w Polsce i w Europie.

Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyczni.

W Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności, podobnie jak w innych badaniach prowadzonych przez Urzędy Statystyczne, obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada zapewnienia tajemnicy statystycznej art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm). Oznacza ona, że zebrane w trakcie tego badania informacje nie mogą być i nie będą wykorzystane do innych celów niż statystyczne. Uzyskane odpowiedzi traktowane będą jako anonimowe i całkowicie poufne, zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia opracowań analiz statystycznych.

Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, dostępne są na stronie internetowej GUS pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harmonogram.htm

Pobierz ulotkę informacyjną (format PDF)