Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu uprzejmie informuje, że Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 37/2017 z dnia 31 marca 2017r. został przyjęty do realizacji „Program Priorytetowy Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego".

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym, do końca października 2018r. lub do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie „Programu”.

Formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników oraz niezbędne informacje dotyczące wniosku są na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl w zakładce: WYMIANA PIECÓW

Wnioski należy składać w sekretariatach Oddziałów Biur Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: oddział w Legnicy adres: 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16