PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KROTOSZYCE INFORMUJE, ŻE W DNIU 30 GRUDNIA 2021 R. O GODZ.10.00 NA SALI NARAD URZĘDU GMINY ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce na lata 2022-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krotoszyce na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/217/2021 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli określający rodzaje świadczeń zdrowotnych oraz warunki i sposób ich przyznawania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na I półrocze 2022 roku.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce

Ryszard Łabicki