Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 9.00 na sali narad urzędu gminy odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wystąpienie Pana Adama Babuśki Starosty Powiatu Legnickiego.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia na temat: - sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za 2021 rok, - aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej w gminnej służbie zdrowia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce .
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krotoszyce”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce

Ryszard Łabicki