Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja dyrektorów szkół na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022 – 2023.
 6. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 7. Wnioski komisji do budżetu gminy na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 193, obręb Krajów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 104, 105, 108 (część) i 113 (część), obręb Wilczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Dunino”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krotoszyce”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki