Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienie dyrektora Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy na temat planowanych na rok 2023 inwestycji drogowych na terenie Gminy Krotoszyce.
 7. Informacja wójta gminy na temat realizacji zadań oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2021-2022.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 ”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Krotoszyce na lata 2022 - 2025".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki