Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 28 grudnia2022 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce na lata 2023-2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty jak również trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2023 – 2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na I półrocze 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki