Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Wystąpienie dyrektora Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy na temat zrealizowanych w roku 2022 i zaplanowanych na rok 2023 inwestycji drogowych na terenie Gminy Krotoszyce.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej z działalności biblioteki w Krotoszycach i filii w Warmątowicach Sienkiewiczowskich w roku 2022.
 8. Informacja kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w sprawie planu finansowo-rzeczowego jednostki na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Winnica”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki