logo new

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KROTOSZYCE INFORMUJE,
ŻE W DNIU 20 MARCA 2023 R. O GODZ. 10.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROTOSZYCACH
ODBĘDZIE SIĘ XXXIX SESJA RADY GMINY

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat form udzielania pomocy mieszkańcom gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach w okresie od stycznia 2022 r. do marca 2023 r.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy i Komisji w roku 2022 .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce na lata 2023 – 2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krotoszyce na 2023 rok”.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki