Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XLI sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia na temat aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej w gminnej służbie zdrowia.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce na lata 2023-2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krotoszyce w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z siedzibą w Mściwojowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia jej przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów na rok 2023 zamieszkałych na terenie Gminy Krotoszyce w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów".
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki