Ochrona środowiska naturalnego

Bezpieczeństwo pracy rolnika, jego bliskich, osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym, jest zależne przede wszystkim od postawy człowieka, jego zaangażowania i świadomości zagrożeń występujących w miejscu pracy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od wielu już lat wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, bezkosztowych sposobów minimalizacji ryzyk wypadkowych oraz zachęca rolników do eliminowania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy. Działania prewencyjne Kasy na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, polegające na upowszechnianiu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z działalnością rolniczą, przyczyniły się do spadku liczby zgłaszanych wypadków, a także do zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych. Mając na uwadze bezpieczeństwo rolników nie należy zapominać o ochronie środowiska naturalnego, którego stan bezpośrednio wpływa na zdrowie ludzi i efektywność pracy w gospodarstwie rolnym. Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach tj.:

  1. Nie dopuszczać do ryzyka zanieczyszczenia wód przez nawozy, środki ochrony roślin, paliwa i inne substancje wykorzystywane w produkcji rolniczej tj. przechowywać je w szczelnych zbiornikach i zachowywać wymaganą odległość miejsc składowania od ujęć i cieków wodnych.
  2. Utworzyć strefę buforową, zakładając pasy zadrzewień i nasadzeń wokół zabudowań mieszkalnych i siedliska gospodarstwa.
  3. Bezwzględnie zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, ścierniskach, nieużytkach rolnych, rowach, trzcinowiskach i szuwarach.
  4. Odpady komunalne powinny być gromadzone w przystosowanych do tego zbiornikach, które należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Odpady oraz nieczystości ciekłe należy oddawać odpowiednim służbom w sposób zgodny
    z obowiązującymi przepisami.
  5. Gospodarstwo powinno się przyłączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażyć w bezodpływowy szczelny zbiornik nieczystości ciekłych, albo też w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Materiały źródłowe - broszury prewencyjne KRUS

Opracowała: samodzielny inspektor Danuta Rydz, PT KRUS w Legnicy