Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 29 września 2023 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja dyrektorów szkół na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2023 – 2024.
 7. Wnioski komisji do budżetu gminy na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce na lata 2023 - 2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krotoszyce.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody zlokalizowanego na działce nr 684/1 obręb Krotoszyce , gmina Krotoszyce.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki