Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 30 października 2023 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XLV sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja wójta gminy na temat realizacji zadań oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2022-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce na lata 2023-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego należącego do właściwości powiatu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania na terenie Gminy Krotoszyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu .
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krotoszyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. W Krotoszycach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Małuszowie.
 16. Uchwalenie wysokości podatku rolnego na 2024 rok.
 17. Uchwalenie wysokości podatku leśnego na 2024 rok.
 18. Uchwalenie wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2024 rok.
 19. Uchwalenie wysokości podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki