Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 9. W9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce, dla terenu działek nr 73/3 i 74, obręb Wilczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na I półrocze 2024 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gm. Krotoszyce.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki