Zadanie publiczne pn. „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora” w 2024 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie zadań podejmowanych na rzecz dolnośląskich seniorów. W ramach konkursu realizowane będą zadania polegające na:

  1. prowadzeniu działań zapewniających wsparcie psychologiczne i środowiskowe seniorów, w tym wsparcie seniorów w sytuacjach kryzysowych, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  2. wzmacnianiu różnych form aktywności i kompetencji seniorów, w tym również  działań mających na celu przeciwdziałanie defaworyzacji oraz działań międzypokoleniowych,
  3. działaniach edukacyjnych mających na celu wykształcenie zachowań i postaw prozdrowotnych seniorów, poszerzenie wiedzy o bezpiecznym stosowaniu leków w wieku senioralnym, promocję aktywnego i zdrowego stylu życia,
  4. zdobyciu oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych, zwiększaniu wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania się i komunikacji w sieci, w tym korzystaniu z usługe-administracji.

LINK

Zadanie publiczne z zakresu asystentury osób starszych w 2024 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie zadań podejmowanych na rzecz dolnośląskich seniorów.

W ramach konkursu realizowane będą zadania polegające na:

udostępnieniu usług asystenckich tj. wsparcie seniorów w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do m.in. lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, turystycznych itp.) oraz opieki wytchnieniowej tj. czasowa usługa opiekuńcza nad osobą niesamodzielną, świadczone w zastępstwie za opiekuna faktycznego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego, pomoc w drobnych pracach domowych.

LINK