Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. .
 6. Sprawozdanie kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej z działalności biblioteki w Krotoszycach i filii w Warmątowicach Sienkiewiczowskich w roku 2023.
 7. Informacja kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w sprawie planu finansowo-rzeczowego jednostki na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Legnickiego ( dot. zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Wilczyce – Krajów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Męcinka z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krotoszyce na lata 2023 – 2030”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wilczyce”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2026”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki