Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. .
 6. Sprawozdanie kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej z działalności biblioteki w Krotoszycach i filii w Warmątowicach Sienkiewiczowskich w roku 2023r. oraz informacja w sprawie planu finansowo-rzeczowego jednostki na 2024 rok.
 7. Informacja kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach na temat form udzielania pomocy mieszkańcom gminy w 2023 r.
 8. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy i Komisji w roku 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krotoszyce na 2024 rok”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krotoszyce uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu .
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Krotoszyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki