Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. o godz. 10.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY KROTOSZYCE odbędzie się II sesja Rady Gminy w kadencji 2024-2029.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez radnego seniora.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 8. Powołanie składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz ustalenia przedmiotu działania komisji.
 9. Powołanie składu osobowego Komisji Rolnictwa. Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Komunalnej, Ekologii i Ochrony Środowiska oraz ustalenia przedmiotu działania komisji.
 10. Powołanie składu osobowego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Zleconych Zadań Rządowych oraz ustalenia przedmiotu działania komisji.
 11. Powołanie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 12. Powołanie Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krotoszyce.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki