Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY KROTOSZYCE odbędzie się III sesja Rady Gminy w kadencji 2024-2029.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Raport o stanie gminy za 2023 rok:
  • Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie gminy,
  • Debata nad raportem o stanie gminy,
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy za 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu gminy za 2023 rok:
  • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na II półrocze 2024 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Krotoszyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krotoszyce
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w sporcie.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki