Przedmiot oferty: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 192 209,09 zł z udzieleniem okresu karencji w spłacie rat kapitałowych w latach 2021-2023 na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 752 094,45 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 440 114,64 zł