OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krotoszyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce, dla terenu działki nr 71, obręb Wilczyce.

Treść obwieszczenia (format PDF)