Od 1 stycznia 2022 r. wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny opłata wynosić będzie 34,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika, co będzie skutkować zwolnieniem z części opłaty w wysokość 3 zł od osoby miesięcznie czyli stawka w tym wypadku wynosić będzie 31,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Istotne jest to, aby wszystkie odpady ulegające biodegradacji (części roślin, odpady organiczne powstające w domu) faktycznie gromadzone były w kompostowniku. Konsekwencją nie przestrzegania tego obowiązku jest możliwość utraty ulgi „kompostownikowej”, a w szczególnych przypadkach również karą grzywny na podstawie kodeksu w sprawach o wykroczeniach.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych na zasadach dotychczasowych tzn. w postaci: metali,
w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, popiołu, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, tekstyliów i odzieży, niesegregowanych – zmieszanych odpadów - czyli pozostałości po segregacji.

Opłata podwyższona, będąca karą za brak wywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów wynosić będzie 102,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych pozostaje po stronie właściciela, istotne jest to aby pojemnik przynajmniej w 30 % wskazywała dana frakcję. Jest również możliwości dzierżawy pojemników od firmy świadczącej usługę odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Krotoszyce.
Gmina nie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych.
W związku z powyższym takie nieruchomości muszą samodzielnie zawrzeć stosowne umowy z firmą odbierającą odpady komunalne wpisaną do prowadzonego przez Wójta Gminy Krotoszyce Rejestru Działalności Regulowanej oraz przy zastosowaniu obowiązkowego selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych i przepisów prawa miejscowego.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności rolniczej np. opony rolnicze, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach do produkcji rolnej, opakowania
po smarach i olejach do maszyn rolniczych, jak również odpady pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Gminy Krotoszyce.
W dalszym ciągu w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi pozostają jednostki podległe tzn. szkoły, świetlice, remizy, boiska, ośrodki zdrowia, ośrodek pomocy społecznej oraz Urząd Gminy.

Nowe wysokości opłat obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. dla tych nieruchomości wynoszą:
- za pojemnik o pojemności 120 l. – 24,90 zł
- za pojemnik o pojemności 240 l. – 49,80 zł
- za pojemnik o pojemności 1100 l. – 228,00 zł.


W przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki opadów komunalnych na w/w nieruchomościach ustalono również opłatę podwyższoną wynoszącą czterokrotność stawki.
W 2022r. odpady komunalne będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krotoszyce przy ul. Gwarnej 6
na zasadach obowiązujących jak dotychczas. PSZOK będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Krotoszyce. Przekazanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości zamieszkanej, nastąpi po wcześniejszej weryfikacji osoby zgłaszającej chęć przekazania odpadów oraz umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.
W ramach zbiórki akcyjnej będą zbierane wyłącznie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe. Pozostałe odpady problemowe będzie można przekazać do PSZOK.


Obowiązują limity w zakresie przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości – 2 razy w roku po 4 szt. worków po 25 kg pochodzące z gospodarstwa domowego rocznie oraz w zakresie przyjęcia odpadów postaci opon w ilości – do 4 sztuk z nieruchomości rocznie.
W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać leki pochodzące z gospodarstw domowych, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krotoszycach oraz z Gminnych Ośrodków Zdrowia w Krotoszycach oraz Kościelcu.
Z PSZOK nie będą mogli korzystać właściciele nieruchomości nie zamieszkałych, którzy pozostają poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanym przez Gminę.


Od 1 stycznia 2022 r. firmą zbierającą i transportująca odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek podległych gminy jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (LPGK) z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 60, 59-220 Legnica.
Gmina jest obowiązana osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 25% wagowo - za rok 2022;