W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym wnioski o przyznanie tego dodatku można składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce w godzinach jego pracy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek ten powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wzór wniosku o dodatek węglowy został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 roku poz. 1712. Link do wniosku jest dostępny na stronie internetowej gminy w zakładce dla mieszkańca oraz w sekretariacie Urzędu Gminy i pokoju nr 22 (II piętro). Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają p. Ewa Przybyła oraz p. Marzena Cedzidło, tel. 76 8878421 w. 22
Wzór wniosku