Każdego roku w gospodarstwach rolnych dochodzi do wypadków spowodowanych niewłaściwą organizacją pracy, złym stanem technicznym maszyn i urządzeń, jak również złym stanem psychofizycznym poszkodowanych.

Niedyspozycja zdrowotna, nadmierny wysiłek, przemęczenie, stres związany m.in. ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi czy obniżona sprawność, do której przyczyniają się często alkohol czy inne środki odurzające, jako jedne z głównych przyczyn wypadków.

Chcąc uniknąć wypadków wykonując prace w rolnictwie, należy pamiętać, że prace w gospodarstwie rolnym powinny wykonywać osoby dorosłe, zdrowe i posiadające odpowiednie kwalifikacje (w przypadku niektórych czynności udokumentowane stosownymi zaświadczeniami).

Wykonywana praca powinna być adekwatna do możliwości i stanu zdrowia człowieka, a jej czas i tempo, dostosowane do indywidualnych predyspozycji. Podczas pracy należy stosować przerwy na odpoczynek i regenerację. Nie należy wykonywać pracy po spożyciu alkoholu i innych substancji o podobnym działaniu. Przyjmując lekarstwa, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarzy i wskazań znajdujących się w załączonej ulotce. Jeśli preparat wpływa na stan psychofizyczny lub występują problemy z koncentracją, oraz odczuwa się zmęczenie czy senność, rolnik nie powinien obsługiwać maszyn i urządzeń, ani pracować na wysokości i ze zwierzętami. W miarę możliwości należy regularnie kontrolować stan zdrowia i stosować wskazania lekarzy.

Należy pamiętać zatem, że tylko osoba zdrowa, wypoczęta, pracująca na miarę swoich możliwości fizycznych i w tempie odpowiadającym jej kondycji, może pracować efektywnie i bezpiecznie, nie stanowiąc zagrożenia zarówno dla siebie jak i osób postronnych. W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, należy przede wszystkim opanować emocje i działać racjonalnie:

  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu oraz osobom udzielającym pomocy
  • w zależności od rodzaju zdarzenia, usunąć źródło zagrożenia, unieruchomić maszynę lub urządzenie, odłączyć napęd lub źródło prądu, zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób trzecich, a po zmroku – odpowiednio oświetlić i oznakować miejsce wypadku
  • niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc, dzwoniąc na bezpłatne telefony alarmowe: 112, 999, 998, 997 i informując o rodzaju zdarzenia, miejscu wypadku, liczbie i stanie osób poszkodowanych, a następnie poinformować o okolicznościach wypadku przybyłe na miejsce zdarzenia służby ratownicze.

Wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym osoby ubezpieczonej w KRUS, należy zgłosić bez zbędnej zwłoki (jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia) w najbliższej jednostce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP, natomiast miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, w miarę możliwości, zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS.

Materiały źródłowe - broszury prewencyjne KRUS

Opracowała:
Samodzielny Inspektor Danuta Rydz, PT KRUS w Legnicy