Nr zapytania ofertowego publikowanego na Portalu Ogłoszeń ARiMR: 35/26/04/2018
Data i godzina publikacji: 26.04.2018 15:13:14
Przedmiot zapytania: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Koniec terminu składania ofert: 15.05.2018 00:00:00

Raport z publikacji
SIWZ
Przedmiar
Projekt wykonawczy
Zaświadczenie obraku podstaw do wniesienia sprzeciwu
Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej