Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro

Nazwa zadania:
Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Krotoszyce na lata 2018 do 2021

Więcej informacji (format PDF)
Formularz ofertowo - cenowy załącznik Nr 1 (format DOC)
Druk oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień i na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz programu nad zabytkami- załącznik Nr 2 (format DOC)