Poniżej udostępniamy link do przedmiotowego spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE0OWY0ZDktN2ZjZS00MjgyLWJjY2UtZjI4MGJiMTY3MTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f1c31df-67e8-4de6-88ac-3e04abe4d0e1%22%2c%22Oid%22%3a%2223598c5d-5558-4706-aa6b-8961d4de566e%22%7d