Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXIX sesja rady gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach na temat form udzielania pomocy mieszkańcom gminy w okresie od stycznia 2021 r. do marca 2022 r.
 6. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy i Komisji w roku 2021 .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krotoszyce”.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krotoszyce na 2022 rok”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Sprawy różne.

 Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce

Ryszard Łabicki