Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 28 października 2022 r. o godz. 10.00 w Świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wystąpienie przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krotoszyce w roku 2022.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 104, 105, 108 (część) i 113 (część) obręb Wilczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce, dla terenu działek nr 73/3 (część) i 74, obręb Wilczyce.
 11. Uchwalenie wysokości podatku rolnego na 2023 rok.
 12. Uchwalenie wysokości podatku leśnego na 2023 rok.
 13. Uchwalenie wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2023 rok.
 14. Uchwalenie wysokości podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.