Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja dyrektora Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy na temat
  planowanych na rok 2024 inwestycji drogowych na terenie Gminy Krotoszyce.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce na lata
  2023-2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami
  pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki