Od 12 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). Udział w badaniu można wziąć na dwa sposoby: poprzez samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny z ankieterem.

W badaniu pozyskiwane są dane, które służą do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej, oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

Zakres zbieranych informacji:

  • Informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem,
  • rodzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych,
  • rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż,
  • ocena ogólnej sytuacji gospodarczej, popyt na produkty rolne, opłacalność produkcji rolni- czej, źródła finansowana, wydatki inwestycyjne, a także czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstwa oraz ograniczające rozwój gospodarstw
  • prognoza ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji rolniczej oraz wydatków in- westycyjnych,
  • obrót gruntami rolnymi (sprzedaż i wynajem) w ciągu ostatniego półrocza.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wy- maganych informacji poprzez rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego bada- nia mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: raport.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.

Informacje o badaniach ankietowych oraz tożsamość ankietera można sprawdzić:

  • kontaktując się z Infolinią statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99, wew. 7_badania ankietowe i następnie 1_badania rolne.
  • na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym badania-ankietowe.stat.gov.pl

Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.

Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

 koniunktura gosp rolne 1