Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce począwszy od 17 czerwca do 3 lipca 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni ( dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów brutto/netto*) na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 2.000 zł (słownie : dwa tysiące złotych). *kwota netto dotyczy wnioskodawców, którym z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje odliczenie podatku VAT

Ogłoszenie o naborze wniosków (format PDF)
Zasady udzielania i rozliczania dotacji (format PDF)
WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Krotoszyce na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji (format DOCX)
WNIOSEK o rozliczenie dotacji (format DOCX)
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (format DOCX)