Szanowni Mieszkańcy Gminy Krotoszyce Informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dz. U. z 2022 r., poz. 2127) od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Krotoszyce pok. 14 można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Druki wniosków są do pobrania w sekretariacie UG oraz na stronie internetowej gminy. Dodatki elektryczne będą wypłacane w marcu 2023 roku.

Wypłata dodatku elektrycznego przysługiwać będzie:

  • osobie fizycznej – gospodarstwo jednoosobowe albo gospodarstwom wieloosobowym,
  • osobie posiadającej obywatelstwo polskie i ma miejsce zamieszkiwania lub przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkiwania i przebywania na terytorium rzeczypospolitej Polskiej,
  • osobie, która dokonała wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r. albo po 11 sierpnia 2022 r. jeśli jest to wpis po raz pierwszy,
  • dodatek elektryczny przysługuje w kwocie 1000,00 złotych, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wynosiło więcej niż 5 MWh dodatek wynosi 1500,00 złotych i przyznawany jest na podstawie dołączonego rozliczenia z przedsiębiorstwem energetycznym za rok 2021.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwu, które:

  •  otrzymało dodatek węglowy lub dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
  • wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą z mikroinstalacji (fotowoltaika). .

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku