Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 30.08.2016
Numer KRS 0000634516

Adres: KOŚCIELEC 2, 59-223 Krotoszyce

Cele Stowarzyszenia

1. Wszechstronny, zrównoważony rozwój i promocja miejscowości Babin-Kościelec oraz Gminy Krotoszyce z wykorzystaniem ich walorów krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.
3. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
4. Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej.
5. Integrowanie społeczeństwa gminy w poczuciu patriotyzmu, demokracji i tolerancji.
6. Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej.
7. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego miejscowości babin- kościelec.
8. Wszechstronny rozwój nauki i edukacji.
9. Ochrona środowiska i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego.
10. Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji regionu.
11. Odrestaurowywanie, ochrona i opieka nad dobrami kultury, tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego regionu.
12. Działalność na rzecz poznania, zachowania i promocji historii regionu.
13. Działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej.
14. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
15. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców.
16. Przeciwdziałanie marginalizacji terenów wiejskich.
17. Rozwój turystyki i sportu z wykorzystaniem walorów i zasobów krajobrazowych.
przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu.
18. Podnoszenie estetyki miejscowości Babin-Kościelec.
19. Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
20. Wspieranie działalności dydaktyczno-naukowej.
21. Wspieranie inicjatyw związanych z propagowaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
22. Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz pokonywania barier utrudniających włączania się w życie społeczne oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu.
23. Wsparcie, integracja oraz propagowanie wartości i idei na rzecz rodzin z miejscowości Babin-Kościelec.