Zgodnie z par. 3 pkt. 2 umowy o powierzenie grantu w ramach realizacji inwestycji Grantobiorca zobowiązuje się do składania corocznie, do 30. stycznia każdego roku, w okresie trwałości projektu, Ankiety kontrolnej dotyczącej utrzymania trwałości projektu, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Grantodawcy. Poniżej załączamy wzór ankiety do wypełnienia. Ankiety należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, tel. kontaktowy 76 88 7 84 21 wew. 13."

Ankieta kontrolna