w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.


Zarządznie nr 78 z dnia 19 października 2023 roku
Załącznik nr 1 do zarządzenia