W rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):Urząd Gminy Krotoszyce prowadzi monitoring wizyjny w budynku oraz wokół terenu wokół budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie Urzędu Gminy Krotoszyce, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.

Administratorem systemu monitoringu jest Urząd Gminy Krotoszyce, w imieniu którego występuje Wójt Gminy Krotoszyce. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Wojsznis, dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr tel.: 76 88 78 421. Każda osoba ma prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres uzależniony od technicznych możliwości stosowanych urządzeń, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty zarejestrowania, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej: https://www.bip.krotoszyce.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych jest Urząd Gminy Krotoszyce reprezentowany przez Wójta Gminy Krotoszyce, zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce lub telefonując pod numer: 76 88 78 421.
 2. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: 76 88 78 421
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie zawartych z Tobą umów oraz, w pozostałych przypadkach, na podstawie udzielonej zgody.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych przez Gminę Krotoszyce, a także w celach ściśle określonych przy udzieleniu zgody.
 5. Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa jest obowiązkowe. W innych przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub realizacja zadania publicznego będą niemożliwe.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji zadań, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 7. Odbiorcami danych osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które przetwarzają dane na podstawie określonych umów zawartych z Gminą Krotoszyce.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.