Wójt Gminy Krotoszyce informuje o możliwości składania wniosków na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy Krotoszyce

W razie otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Krotoszyce przystąpi do realizacji ww. zadania.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 16.01.2023 – 27.01.2023 r. data wpływu do Urzędu.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Krotoszyce. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest ujęcie nieruchomości, w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Krotoszyce.

UWAGA!!! W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Krotoszyce pok.nr 22.

Treść ogłoszenia - format pdf