Rodzaj zadania publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie kultury regionu oraz promocja idei odnowy wsi dolnośląskiej
Tytuł zadania publicznego: Rozwójturystyki i aktywności w Szymanowicach

Szczegóły - Oferta realizacji zadania publicznego (format PDF)
Formularz uwag do oferty (format PDF)
Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym (format PDF)